Calendar of Events

 

   02. 02. - 06. 02. 2015

   Meeting in Czech Republic
 
 

 13. 04.  - 17. 04. 2015

   Meeting in Germany
 
 

   05. 05. - 09. 05. 2015

   Meeting in Latvia
 
 

  07. 09. - 11. 09. 2015

   Meeting in Finland
 
 

   01. 02. - 05. 02. 2016

   Meeting in Portugal
 
 

   18. 04. - 22. 04. 2016

   Meeting in Malta
 

   08. 06. - 10. 06. 2015

   Meeting in Czech Republic (final meeting)